Environmentální výchova

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní rok 2021/2022 – 2. pololetí

V 2. pololetí proběhne v naší mateřské škole spousta akcí, které jsou součástí programu environmentálního vzdělávání.

V tomto pololetí máme v plánu s Ekotýmem dokončit plán činností, který se nám v první půlce školního roku nepodařilo dokončit vlivem vyšší nemocnosti dětí. Zaměříme se na plnění stanovených úkolů a završíme zbývajících 5 kroků Ekoškoly.

Plánujeme uskutečnit akci Ekotýmu s rodiči a na finální verzi této akce se budeme radit s dětmi. V rámci zapojení do programu Recyklohraní máme v úmyslu odeslat sesbírané baterie. Zvažujeme se i zapojit do některého dalšího úkolu v rámci programu Recyklohraní. Doufáme, že se nám podaří uskutečnit schůzka dospělého Ekotýmu na kterém si představíme plány pro letošní půlrok.

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí – mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
 • jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Integrovaný blok – plán 2. pololetí (PDF)

Školní rok 2021/2022 – 1. pololetí

V 1. pololetí proběhne v naší mateřské škole spousta akcí, které jsou součástí programu environmentálního vzdělávání.

V tomto školním roce plánujeme s Ekotýmem dokončit plán činností, který jsme v loňském roce začali. Zaměříme se na plnění stanovených úkolů a završíme zbývajících 5 kroků Ekoškoly. Na začátku září jsme vyvěsili pozvánku na Ekotým do šaten jednotlivých tříd. První schůzku s novým Ekotýmem plánujeme 5. 10. a s rodiči pak 7. 10. 2021.

Plánujeme pokračovat v programu Recyklohraní, v rámci kterého jsme již zahájili sběr baterií a nově budeme sbírat i tonery. V září budeme plnit úkol s názvem „Recyklovaná šipkovaná“. Tento úkol zaštiťuje program Recyklohraní.

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Integrovaný blok – plán 1. pololetí (PDF)