Školní vzdělávací program

Název ŠVP: Jsme na jedné lodi

 „Jsme na jedné lodi, a to znamená,

 že se dobře známe, že si pomáháme,

 vždycky přispěcháme,

 když někdo nouzi má.“


Vzdělávací nabídka naší školy je uspořádána do integrovaných bloků v podobě témat, která jsou závazná pro tvorbu třídních vzdělávacích programů. Nabídku činností vhodných k jednotlivým tématům tvoří učitelky na jednotlivých třídách dle svých podmínek samy. Každý třídní vzdělávací program je v souladu s filozofií naší školky:

 • učit se respektu a tolerantnosti k druhým lidem, přijímat odlišnosti i individualitu každého člověka
 • učit se vážit si sebe sama, chovat se odpovědně k sobě samým i ke světu, ve kterém žijeme
 • učit se kooperaci a týmové práci
 • aktivně přijímat poznatky a snažit se sami naučit něčemu novému

Časová dotace konkrétních bloků je individuálně podřízena možnosti a tempu dětí každé třídy. Učitelky pracují s přihlédnutím na konkrétní situaci, proto se mohou podmínky vzdělávání dětí flexibilně upravovat.

4 integrované bloky:

 1.  Lodička podzimních vůní
 2.  Lodička zimních radostí
 3.  Veselá jarní lodička
 4.  Letní lodička na cestě kolem světa

Součástí ŠVP je „Program environmentálního vzdělávání“ a logopedická prevence.

Prostředkem vzdělávání v naší mateřské škole jsou esteticko výchovné disciplíny, které patří mezi základní a přirozené činnosti dítěte předškolního věku. Prostřednictvím hudebních, výtvarných, dramatických a pohybových činností se dítě nenásilnou formou seznamuje se všemi oblastmi předškolního vzdělávání.

V oddělení Delfínkiů a Mořských koníků (nejstarší předškoláci) děti pracují podle Metody dobrého startu (MDS). Třídní učitelky  absolvovaly akreditované školení na tuto metodu. Cílem MDS je harmonický rozvoj psychomotoriky. Důležité je propojení pohybu s tím, co dítě slyší, vidí, zpívá nebo mluví. Pomocí této metody se aktivují a posilují mozková centra, která v budoucnu zodpovídají za rozvoj psaní, čtení , matematiky. Děti se tak vhodně připravují pro vstup do ZŠ.

Cílem naší práce s dětmi je zdravá, veselá školka, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život. Školka, která se stane místem příjemných prožitků, her, kamarádství a pohody.

ŠVP je zpracován v souladu se závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání – „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“.


Další aktivity, které MŠ nabízí:

 • výuka hry na flétnu
 • pohybové hry a hudební hrátky
 • keramický kroužek
 • školka v přírodě
 • předplavecký výcvik – plavecký areál Aqacentrum Šutka (2. pololetí)
 • návštěvy solné jeskyně
 • školní výlety
 • návštěvy divadel (Karla Hackera, KD Krakov, Salesiánské divadlo)
 • divadelní a hudební soubory navštěvující naší MŠ

Spolupráce s rodiči:

 • společné akce s rodiči (školkové posvícení, rukodělné dílničky, společné brigády na školní zahradě, adventní dílničky, společné vánoční besídky a vystoupení ke dni maminek, pálení čarodějnic, loučení s předškoláky)
 • pravidelný kontakt s rodiči zajišťujeme pomocí  konzultačních hodin po domluvě s třídními učitelkami
 • zástupkyně pro předškolní vzdělávání nabízí konzultační hodiny dle harmonogramu, který je zveřejněn na webu školky

Spolupráce s naší základní školou

 • návštěvy tělocvičny a venkovních sportovišť
 • spoluúčast na vánočním jarmarku
 • návštěvy nejstarších předškoláků ve třídě prvňáčků

Další spolupráce :

 • DDM Spirála
 • Lesy hl.m. Prahy
 • ORNITA
 • PENTHEA O.S.
 • Podhoubí
 • KD Krakov
 • pionýrská skupina Záře
 • ICC Praha Creativ
 • PPP pro Prahu 8 a 7
 • sdružení TEREZA